สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตรพร  ตรวจมรรคา
 
1. นางสุภาพร  ดีประดวง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 1. เด็กชายวรพงษ์  ตรีอินทร์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  แผ่นจันทร์
 
1. นางประวัติพร  ประยงค์หอม
2. นางโนรี  ศิลาทิพย์