สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุขดี
 
1. นางโนรี  ศิลาทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตรพร  ตรวจมรรคา
 
1. นางสุภาพร  ดีประดวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.8 เงิน 9 1. เด็กชายวรพงษ์  ตรีอินทร์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  แผ่นจันทร์
 
1. นางประวัติพร  ประยงค์หอม
2. นางโนรี  ศิลาทิพย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริรจน์
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เล่ห์กล
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  แสวงชอบ