สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ทุยมือสิม
2. เด็กชายประติวัติ  ชาติมนตรี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พวงธรรม
 
1. นายสงัด  แผ่นทอง
2. นางอุมา  โมรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธาร  งามเลิศ
2. เด็กชายพันธกานต์  เจริญพร
3. เด็กชายวรวุฒิ  เขาแก้ว
 
1. นายสงัด  แผ่นทอง
2. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร