สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายธนกฤต  ทุยมือสิม
2. เด็กชายประติวัติ  ชาติมนตรี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พวงธรรม
 
1. นายสงัด  แผ่นทอง
2. นางอุมา  โมรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลธาร  งามเลิศ
2. เด็กชายพันธกานต์  เจริญพร
3. เด็กชายวรวุฒิ  เขาแก้ว
 
1. นายสงัด  แผ่นทอง
2. นายวีระศักดิ์  ฉั่วศิริพร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อินทวี
 
1. นางสาวปุญจมาพร  จุฬารี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชรินดา  ม่วงอ่อน
 
1. นางสาววนิดา  หอมสินธ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคฑามาศ  ศรีหาภาค
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย   ทองธรรมมา
3. เด็กหญิงสมพร  พรมทอง
4. เด็กหญิงสุพัตรา  กวดสำโรง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  กิ่งวิชิต
6. เด็กหญิงอารียา   สิงห์คก
 
1. นางสาวปุญจมาพร  จุฬารี
2. นางสุริยาพร  ถวิลหวญ
3. นางจารุวรรณ  ผาธรรม