สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.24 เงิน 13 1. เด็กชายชัยรัตน์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บรรเทิงใจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  นันตา
2. นางสาวสุพรรณี  คำงาม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ไสยเรือง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ยืนยาว
 
1. นายสุชาติ  วรโพด
2. นายจัดตุพร  บูรณะ