สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงรวีวรรณ   ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นพพิบูลย์
 
1. นายสุทัศน์  ขุมทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศาชล  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ