สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ดมหอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราศิริยม
3. เด็กหญิงนิรชา  ป้องปิด
4. เด็กหญิงศศิพร  สีดา
5. เด็กหญิงเมลิสา  นุปานรัมย์
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
2. นางบัวสอน  สาสังข์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรดา  พระไวย์
2. นางสาววิภาดา  เครือศรี
3. เด็กชายสงกรานต์  เนียบหอม
4. เด็กชายสรศักดิ์  ขุมทอง
5. เด็กหญิงอรพินท์  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
2. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 4 1. เด็กชายกรชวัล  โคตวัต
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หาราษี
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
2. นายมนตรี  พงษ์เพชร