สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ขุมทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  แปลงทัพ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นพพิบูลย์
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญล้อม
2. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติสรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายนิติพล  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
2. นายสุทัศน์  ขุมทอง