สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายทัพทัย   ปิโยรัมย์
2. เด็กชายนิติพล  แหวนแก้ว
 
1. นางนิภารา  สมานมิตร
2. นางนิภารา  สมานมิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ดมหอม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราศิริยม
3. เด็กหญิงนิรชา  ป้องปิด
4. เด็กหญิงศศิพร  สีดา
5. เด็กหญิงเมลิสา  นุปานรัมย์
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
2. นางบัวสอน  สาสังข์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวรดา  พระไวย์
2. นางสาววิภาดา  เครือศรี
3. เด็กชายสงกรานต์  เนียบหอม
4. เด็กชายสรศักดิ์  ขุมทอง
5. เด็กหญิงอรพินท์  สืบเพ็ง
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
2. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงรวีวรรณ   ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  แสวงสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  นพพิบูลย์
 
1. นายสุทัศน์  ขุมทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ตามสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศาชล  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ขุมทอง
2. เด็กหญิงมณฑิรา  แปลงทัพ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นพพิบูลย์
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  บุญล้อม
2. นางเยาวลักษณ์  ชดกลาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 4 1. เด็กชายกรชวัล  โคตวัต
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หาราษี
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
2. นายมนตรี  พงษ์เพชร
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติสรณ์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายนิติพล  แหวนแก้ว
 
1. นางสาวนันทา  พิมพ์ปราบ
2. นายสุทัศน์  ขุมทอง