สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพระปืด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไมยวรรณ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ช่วงชัยชนะ
3. เด็กหญิงแพรวา  จรจรัญ
 
1. นางจำลอง  แก้วกาฬ
2. นางบัวรัตน์  ยิงยอม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเกษมณี  ลวดเงิน
 
1. นางสาวสุชาดา  เฉลียวศิลป์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวิภาวดี  บำรุงชื่อ
 
1. นางสาวสุชาดา  เฉลียวศิลป์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  มีแยบ
2. เด็กหญิงเกษมณี  ลวดเงิน
 
1. นางสาวสุชาดา  เฉลียวศิลป์
2. นางสาวไพบูรณ์  แยบดี
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายยงยุทธ  บุตรงาม
 
1. นางจำลอง  แก้วกาฬ