สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุสุุมา  ใจงาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุภิญโย  กะทิศาสตร์
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นางสาวอรนุช  วันทุมมา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ท่าดีสม
2. เด็กหญิงทองใส  ทราจารวัตร
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิจันทร์
 
1. นางประกอบ  จันทร์กล้า
2. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมวัน  คำเสียง
2. เด็กหญิงอลิศชา  สายสร้อย
3. เด็กหญิงเมธาวี  ไหมทอง
 
1. นางประกอบ  จันทร์กล้า
2. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี