สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรจิรา  รุ้จิตร
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายก่อกิจ  ซ่อมแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ไหมทอง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สันตวง
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  กะทิศาสตร์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราศี
6. เด็กชายพีรศักดิ์  มุมทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  ไหมทอง
8. เด็กหญิงวาสิตา  ไหมทอง
 
1. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
2. นางประยูร  ธรรมรักษา
3. นางสาวกันยา  พอกพูน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจักกฤต  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงสริตา  โต๊ะงาม
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
2. นายจักรพงษ์  เจริญพร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธิมา
2. เด็กหญิงธิติมา  ชูชมสอน
3. เด็กหญิงพรรณธิกานต์  ไหมทอง
4. เด็กหญิงพัทราภา  ชาวประดิษฐ์
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ไหมทอง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่ยงค์
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. พระพรชัย  ไหมทอง
3. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ไหมทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไหมทอง
3. เด็กหญิงชฏาภรณ์  พันธ์พงษ์
4. เด็กหญิงรัติกาล  มุมทอง
5. เด็กหญิงอรยา  สุขดี
6. เด็กหญิงเบญมาศ   แจ่มใส
 
1. พระพรชัย  ไหมทอง
2. นางณัฎฐิษา  พวกพูลดี
3. นายธนากร  จิตรเอก