สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายจอมจรัล  ภิญโญศรี
2. เด็กชายธวินย์  ฤกษ์ดี
3. เด็กชายพิพัฒน์  อยู่ดี
4. เด็กชายภูริช  ไตรทอง
5. เด็กชายสัญชัย  ไตรทอง
6. เด็กชายอานนท์  ไหมทอง
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. นางประกอบ  จันทร์กล้า
3. นางประยูร  ธรรมรักษา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิริยา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงผุสชา  ฉุนกล้า
3. เด็กหญิงวาทินี  เศกชัย
4. เด็กหญิงศศิพร  สินมา
5. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์คืน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้จิตร
 
1. นายบัญชา  โอษฐงาม
2. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
3. นางประคอง  สระอินทร์