สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศศิพร  ไหมทอง
2. เด็กชายสัภยา  ไหมทอง
 
1. นายบัญชา  โอษฐงาม
2. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามโคตร
2. เด็กชายวุฒินันท์  ไหมทอง
 
1. นางสาวอรนุช  วันทุมมา
2. นายบัญชา  โอษฐงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แกมกล้า
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิทวัส  มีสติ
2. เด็กชายวีรพล   ไหมทอง
3. เด็กชายสมยศ  ไชยพร
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นายจักรพงษ์  เจริญพร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กทิศาสตร์
2. เด็กหญิงอรสา  ยอดยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญยืน
2. นางนฤมล  ดีนาน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารียา  ช่อจันทร์
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนากานต์  กทิศาสตร์
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง