สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพันษี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรจิรา  รุ้จิตร
 
1. นางประคอง  สระอินทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศศิพร  ไหมทอง
2. เด็กชายสัภยา  ไหมทอง
 
1. นายบัญชา  โอษฐงาม
2. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามโคตร
2. เด็กชายวุฒินันท์  ไหมทอง
 
1. นางสาวอรนุช  วันทุมมา
2. นายบัญชา  โอษฐงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิมพิกา  แกมกล้า
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวิทวัส  มีสติ
2. เด็กชายวีรพล   ไหมทอง
3. เด็กชายสมยศ  ไชยพร
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นายจักรพงษ์  เจริญพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุสุุมา  ใจงาม
2. เด็กหญิงจิดาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงสุภิญโย  กะทิศาสตร์
 
1. นางนฤมล  ดีนาน
2. นางสาวอรนุช  วันทุมมา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กทิศาสตร์
2. เด็กหญิงอรสา  ยอดยิ่งยง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญยืน
2. นางนฤมล  ดีนาน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ท่าดีสม
2. เด็กหญิงทองใส  ทราจารวัตร
3. เด็กหญิงอรัญญา  โพธิจันทร์
 
1. นางประกอบ  จันทร์กล้า
2. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายก่อกิจ  ซ่อมแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ไหมทอง
3. เด็กชายนนทวัฒน์  สันตวง
4. เด็กหญิงนัทธ์ชนันท์  กะทิศาสตร์
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  ราศี
6. เด็กชายพีรศักดิ์  มุมทอง
7. เด็กชายภานุพงศ์  ไหมทอง
8. เด็กหญิงวาสิตา  ไหมทอง
 
1. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
2. นางประยูร  ธรรมรักษา
3. นางสาวกันยา  พอกพูน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารียา  ช่อจันทร์
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนากานต์  กทิศาสตร์
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจักกฤต  นพพิบูลย์
2. เด็กหญิงสริตา  โต๊ะงาม
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
2. นายจักรพงษ์  เจริญพร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายจอมจรัล  ภิญโญศรี
2. เด็กชายธวินย์  ฤกษ์ดี
3. เด็กชายพิพัฒน์  อยู่ดี
4. เด็กชายภูริช  ไตรทอง
5. เด็กชายสัญชัย  ไตรทอง
6. เด็กชายอานนท์  ไหมทอง
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. นางประกอบ  จันทร์กล้า
3. นางประยูร  ธรรมรักษา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจิริยา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงผุสชา  ฉุนกล้า
3. เด็กหญิงวาทินี  เศกชัย
4. เด็กหญิงศศิพร  สินมา
5. เด็กหญิงศิรินันท์  จันทร์คืน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  รู้จิตร
 
1. นายบัญชา  โอษฐงาม
2. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
3. นางประคอง  สระอินทร์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธิมา
2. เด็กหญิงธิติมา  ชูชมสอน
3. เด็กหญิงพรรณธิกานต์  ไหมทอง
4. เด็กหญิงพัทราภา  ชาวประดิษฐ์
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ไหมทอง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  อยู่ยงค์
 
1. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี
2. พระพรชัย  ไหมทอง
3. นางปิยวรรณ  โอษฐงาม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ไหมทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไหมทอง
3. เด็กหญิงชฏาภรณ์  พันธ์พงษ์
4. เด็กหญิงรัติกาล  มุมทอง
5. เด็กหญิงอรยา  สุขดี
6. เด็กหญิงเบญมาศ   แจ่มใส
 
1. พระพรชัย  ไหมทอง
2. นางณัฎฐิษา  พวกพูลดี
3. นายธนากร  จิตรเอก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมวัน  คำเสียง
2. เด็กหญิงอลิศชา  สายสร้อย
3. เด็กหญิงเมธาวี  ไหมทอง
 
1. นางประกอบ  จันทร์กล้า
2. นางณัฏฐิษา  พวกพูลดี