สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพี้ยราม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชาวสวน
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เชิดศรี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธัญชนก  นิลภูมิ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ยืนยง
6. เด็กหญิงธิดาภรณ์  สำรวมจิตร์
7. เด็กหญิงธีรดา  คงศร
8. เด็กหญิงนวินตา  ยืนยง
9. เด็กหญิงนิดา  ยืนยง
10. เด็กหญิงปิยวรรณ  กระแสโสม
11. เด็กชายพิททวัส  นิจฉัย
12. เด็กหญิงสิรินยา  รุ่งเรือง
13. เด็กหญิงสุนันทา  ลังไธยสง
14. เด็กหญิงอรนันท์  ก่อแก้ว
15. เด็กหญิงอรมณียา  ยืนยง
 
1. นางอารี  ลินลา
2. นางจินดา  ฉายกล้า
3. นางจรรยารักษ์  บัวภา
4. นางขนิษฐา  ทนคง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  หอมขจร
2. เด็กชายปฏิพล  เกษรแก้ว
3. เด็กชายเทพาธิป  ศรีมุงคุณ
 
1. นายพสิษฐ์  ยืนยง
2. นายอรรถสิทธิ์  ยืนยง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายมณีเพชร  อุไรพันธ์
2. เด็กชายวิโรจน์  ยะตะโคตร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ยืนยง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  ยืนยง
2. นายพิชิต  ห่อทอง