สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูนสดี
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิพิฐพพนธ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายวรยุทธ  รูปโฉม
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงฤติมา  สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายวัชรินทร์  แหน่งกระโทก
 
1. นายสมจิต  เจือจันทร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรา  โสปัญหริ
2. เด็กชายชัยวัตร์  ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงวศินี  สมวาจา
4. เด็กหญิงวันทยา  หาระโคตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ไข่มุกข์
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  โสปัญหริ
2. เด็กชายชัยรัตน์  สรายทอง
3. เด็กชายปิยะ  เฮงทิม
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สรายทอง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เสริมรส
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นางสาวจริยา  เจือจันทร์