สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทรา  โสปัญหริ
2. เด็กหญิงวันทยา  หาระโคตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไข่มุกข์
4. เด็กหญิงสุวดี  เส็งนา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วม่วง
 
1. นางประวีณา  เย็นวัฒนา
2. นางมณีรัตน์  แพงชารี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวารุณี  โสปัญหริ
 
1. นายสมจิต  เจือจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐิริณีย์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงนรินดา  บำรุงซื่อ
3. เด็กหญิงวศินี  สมวาจา
4. เด็กชายวัชระ  พัดพรม
5. เด็กชายสุบิน  ดวงศรี
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  โสพิมพ์
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายศรีไพร  เชื้อตากวัก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สารสุข
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีแก้ว
 
1. นางบัวสอน  รังสิยานนท์