สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โสปันหริ
2. เด็กหญิงวารุณี  โสปันหริ
3. เด็กหญิงสุธิมา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
2. นางสาวสมยงค์  หวังผล
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธรรมทัช  สมเพชร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สาลีนาค
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นางสาวกชกร  โพธิ์เงิน