สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูนสดี
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิพิฐพพนธ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายวรยุทธ  รูปโฉม
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทรา  โสปัญหริ
2. เด็กหญิงวันทยา  หาระโคตร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไข่มุกข์
4. เด็กหญิงสุวดี  เส็งนา
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วม่วง
 
1. นางประวีณา  เย็นวัฒนา
2. นางมณีรัตน์  แพงชารี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชัยนรินทร์  สุดลา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สารสุข
3. เด็กหญิงอนุสรา  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงอรอุมา  ยังตินัง
5. เด็กหญิงเกสรา  มีแก้ว
 
1. นางท่อนจันทร์  เชื้ออินทร์
2. นางมณีรัตน์  แพงชารี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวารุณี  โสปัญหริ
 
1. นายสมจิต  เจือจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงฤติมา  สุวรรณเลิศ
2. เด็กชายวัชรินทร์  แหน่งกระโทก
 
1. นายสมจิต  เจือจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฎฐิริณีย์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงนรินดา  บำรุงซื่อ
3. เด็กหญิงวศินี  สมวาจา
4. เด็กชายวัชระ  พัดพรม
5. เด็กชายสุบิน  ดวงศรี
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  โสพิมพ์
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทรา  โสปัญหริ
2. เด็กชายชัยวัตร์  ใสยิ่ง
3. เด็กหญิงวศินี  สมวาจา
4. เด็กหญิงวันทยา  หาระโคตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ไข่มุกข์
 
1. นายประหยัด  อบอุ่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  มีแก้ว
 
1. นางสาวนันทิภา  กาสี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  โสปัญหริ
2. เด็กชายชัยรัตน์  สรายทอง
3. เด็กชายปิยะ  เฮงทิม
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สรายทอง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เสริมรส
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  โสปันหริ
2. เด็กหญิงวารุณี  โสปันหริ
3. เด็กหญิงสุธิมา  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวจริยา  เจือจันทร์
2. นางสาวสมยงค์  หวังผล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพันธิสา  สถิตสุข
 
1. นางสาวฐิติพร  กาบจันทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายศรีไพร  เชื้อตากวัก
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สารสุข
 
1. นายจิรวัฒน์  โองอินทร์
2. นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง
 
14 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีแก้ว
 
1. นางบัวสอน  รังสิยานนท์
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายธรรมทัช  สมเพชร
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สาลีนาค
 
1. นายสุที  ชิงชนะ
2. นางสาวกชกร  โพธิ์เงิน