สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนี  คงป้อม
 
1. นางกณิษฐา  แสงเพ็ชร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  เข็มดี
2. เด็กชายภูมินทร์  สารบูรณ์
 
1. นายธารา  แสงเพ็ชร
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ซีรัมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  บัวจูม
 
1. นายธารา  แสงเพ็ชร
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 87.2 ทอง 7 1. เด็กชายอนุชิน  บุญทัน
 
1. นางน้ำอ้อย  หาสุข