สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลศักดิ์  นามพระจันทร์
2. เด็กชายฉัตรชัย  สมานใจ
3. เด็กชายธนภัทร  เทียนทอง
 
1. นางวนิดา  เทียนทอง
2. นางนาฎยา  ห่อทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  ดำเนินงาม
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทิมา  กำประโคน
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงศ์  บุตรเงิน
 
1. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  สุพาพันธ์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  พากเพียร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดาดผารัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อ่อนทา
5. เด็กชายวงศธร  สร้อยเพชร
6. เด็กหญิงวันนิสา  ช่วยรักษา
7. เด็กหญิงสิรภัทร  สุระสิทธิ์
8. เด็กชายสุวิจักษณ์  ศรีระอุดม
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
2. นายสุทัด  ชาญณรงค์
3. นายนววิธ  ควรดี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผลเจริญ
2. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา  เปลี่ยนจันทึก
4. เด็กหญิงฐิตาภา  ยืนยาว
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  เทศวงศ์
6. เด็กหญิงปณิชา  สุขประเสริฐ
7. เด็กหญิงปัญจพร  พันธ์ไผ่
8. เด็กหญิงสุวนันท์  ชาติสุวรรณ
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
2. นางนาฎยา  ห่อทอง
3. นางวนิดา  เทียนทอง