สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิติพร  กุลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  จารัตน์
3. เด็กชายทักษิณากร  บุตรงาม
4. เด็กชายธีรพล  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงปวัสธร  แสงสุข
6. เด็กชายปิยวรา  ทวีโชตธณเดช
7. เด็กหญิงสโรชา  มีผล
8. เด็กชายเทวา  เสนาะเสียง
9. เด็กชายเมฆาวินทร์  สำลีเงิน
10. เด็กหญิงใบตอง  พอกพูน
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
2. นางนาฎยา  ห่อทอง
3. นายสุทัด  ชาญณรงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอลิชา  ยืนยาว
 
1. นางวันเพ็ญ  ทวีอินทร์