สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เงางาม
 
1. นางสาวทิวนันท์  เพ่งพิศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เพ่งพิศ
 
1. นางณัฐกฤตา  สุขแสวง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันทอง
 
1. นางสาวศิริญญา  สิทธิจันทร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 8 1. เด็กชายวีรชิต  เพ่งพิศ
2. เด็กชายอภิชาติ  อระภาพ
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวงค์
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ทองแม้น
3. เด็กหญิงศศิธร  อรุณพาส
 
1. นางนภัสสร   บุญเลิศ
2. นางปฏิณญา  เกษรบัว