สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 15 1. เด็กหญิงชุติภา  พนารินทร์
2. เด็กหญิงมลิษา  ชิงรัมย์
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  นอบน้อม