สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กูลรัตน์
2. เด็กชายวรากร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กชายวรเมธ  ม่วงศรี
 
1. นายบรรจง  หวังทรัพย์
2. นางวิไล  สุขบท
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.997 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพราวพิมล  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงอรวี  ม่วงศรี
3. เด็กชายอินทร์อรัญ  มะลิงาม
 
1. นายบรรจง  หวังทรัพย์
2. นางวิไล  สุขบท
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชูศักดิ์  สุภิษะ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  กระแสโสม
3. เด็กหญิงอรุณภา  แสนมี
 
1. นายบรรจง  หวังทรัพย์
2. นายวิไล  สุขบท
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เกียรติอมรเวช
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  กูลรัตน์
3. เด็กชายชัยณรงค์  พันธ์พงษ์
 
1. นายบรรจง  หวังทรัพย์
2. นางวิไล  สุขบท