สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองลีง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมรัฐ
2. เด็กหญิงดรุณี  อันชำนาญ
3. เด็กหญิงธัญรดา  ใจนวน
4. เด็กหญิงนภัสสร  แสนกล้า
5. เด็กหญิงนันทพร  สุขจิต
6. เด็กหญิงปณิตา  สมรูป
7. เด็กหญิงสรินยา  สุดโสม
8. เด็กหญิงสุรีพร  ไสโสก
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำสะอาด
10. เด็กหญิงเสาวภา  สุขจิต
 
1. นางปิยนันท์  อนันตสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประจวบสุข
 
1. นายสุทธิชัย  พรหมบุตร
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงนริศรา  พรหมงาม
 
1. นางพรพิษณุ    โชติวิริยะวาณิชย์