สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ประเศรษฐา
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิปัญญา
3. เด็กหญิงนวลละออง  จันดากุล
4. เด็กชายภูมิรัตน์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  แท่นทอง
 
1. นางศิริมล  ทองสุทธิ์
2. นางสมหมาย  บุญลอย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเสริม
2. เด็กชายอัสนีย์  กาเผือกงาม
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมัลลิกา  กะเสาทอง