สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุศรารัตน์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงรภีพร  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงลักษมณี  บรรลือทรัพย์
4. เด็กหญิงวนิดา  สีหบุตร
5. เด็กหญิงสุนิสา  สันทาลุนัย
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เห็มทอง
 
1. นางสมหมาย  บุญลอย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53.27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สงคราม
 
1. นางศิริมล  ทองสุทธิ์