สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อามาตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ประชาชัย
3. เด็กหญิงเตย  สุทธิปัญญา
 
1. นางสาวกัญญา  เพชรนาม
2. นางสาววันนี  จันดากุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 33.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุศรารัตน์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงรภีพร  สันทาลุนัย
3. เด็กหญิงลักษมณี  บรรลือทรัพย์
4. เด็กหญิงวนิดา  สีหบุตร
5. เด็กหญิงสุนิสา  สันทาลุนัย
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์เสนา
2. เด็กหญิงชโลธร  ทวะศรี
3. เด็กหญิงณัฐชา  กะการดี
4. เด็กชายนนทพัทธ์  สันทาลุนัย
5. เด็กหญิงปารวี  มานุจำ
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาววันนี  จันดากุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติพันธ์  สิงห์ทอง
 
1. นางศิริมล  ทองสุทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เห็มทอง
 
1. นางสมหมาย  บุญลอย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53.27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สงคราม
 
1. นางศิริมล  ทองสุทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ประเศรษฐา
2. เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิปัญญา
3. เด็กหญิงนวลละออง  จันดากุล
4. เด็กชายภูมิรัตน์  ศรีลาชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  แท่นทอง
 
1. นางศิริมล  ทองสุทธิ์
2. นางสมหมาย  บุญลอย
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเสริม
2. เด็กชายอัสนีย์  กาเผือกงาม
 
1. นายวัฒนพงษ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวมัลลิกา  กะเสาทอง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุทธิปัญญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภา
 
1. นางเนาวรัตน์  ล่าทา
2. นางสาววันนี  จันดากุล