สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายประเทือง  ใจหาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  สนสุรัตน์
 
1. นายประเทือง  ใจหาญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิชากร  ปัจวาจา
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองบุร์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีอุดม
 
1. นางสุพรรณี  ท่าดี
2. นางดารารัตน์  วงศ์เลิศ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงพัชรี  บุตรโสม
3. เด็กชายอรรถชัย  ศรีนวล
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.2 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ระดมบุญ
2. เด็กชายมานัส  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวสุนีย์  เครือสุวรรณ
2. นายสมพงษ์  สายสุด