สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มภัย
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ภูเขียว
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
2. นางอารีย์  ใจงาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แสนศิริ
 
1. นายแต้ม  ท่าดี
2. นายวีรวัฒน์  สีดา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชกร  วิเศษกาญจนอัฐ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ภูแล
3. เด็กชายณัฐพล  ลาเสน
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีอุดม
5. เด็กหญิงปภัสรา  มูลทองหลาง
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นางสุพรรณี  ท่าดี