สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มภัย
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ภูเขียว
 
1. นางสุจิตรา  เดชสองชั้น
2. นางอารีย์  ใจงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สำแดง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ค้ำคูณ
3. เด็กชายวิษณุ  สมทิพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีวิเศษ
2. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงชนิดา  พวงโลก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงวรินทร   อสิพงษ์
 
1. นางดารารัตน์  วงศ์เลิศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดำริบูรณ์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มีศิลป์
3. เด็กชายศักรินทร์  ทองบุตร์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวกุสุมา  ดีพร้อม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงพรทิพย์   แสนศิริ
 
1. นายแต้ม  ท่าดี
2. นายวีรวัฒน์  สีดา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายประเทือง  ใจหาญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  สนสุรัตน์
 
1. นายประเทือง  ใจหาญ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกชกร  วิเศษกาญจนอัฐ
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ภูแล
3. เด็กชายณัฐพล  ลาเสน
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีอุดม
5. เด็กหญิงปภัสรา  มูลทองหลาง
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงเมือง
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิชากร  ปัจวาจา
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองบุร์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีอุดม
 
1. นางสุพรรณี  ท่าดี
2. นางดารารัตน์  วงศ์เลิศ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงพัชรี  บุตรโสม
3. เด็กชายอรรถชัย  ศรีนวล
 
1. นายทนงศักดิ์  จันทร์แจ่ม
2. นางสุพรรณี  ท่าดี
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.2 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิภาณ  ระดมบุญ
2. เด็กชายมานัส  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงลลิตา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวสุนีย์  เครือสุวรรณ
2. นายสมพงษ์  สายสุด