สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายนฤปนาถ  ยืนยง
2. เด็กหญิงอัจจิมา  อะนะรัมย์
 
1. นางยุพิน  นะกุลรัมย์
2. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เงางาม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ุบุญมาก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  หอมขจร
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันสินี  จันงาม
2. เด็กหญิงนิลุบล  ตระกูลพนา
3. เด็กหญิงภูษิตา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางยุพิน  นะกุลรัมย์