สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนัญดา  พักรัมย์
 
1. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 16 1. เด็กชายสันติ  แดงสี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เรียบร้อย
 
1. นายนิวัตร  เกษแก้ว
2. นางสาวจรัสศรี  ศิริบุญ