สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญชาติ
 
1. นางสาวอภัสรา  สังเกตกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระพันธ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูรณวงศ์
3. เด็กหญิงอมราพร  แก้วเมียน
 
1. นางสาวพิกุล  เสริมผล
2. นายสิทธินันท์  ประดับธรรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐพร  นิตุธร
2. เด็กหญิงธนัญญา  สามภาค
3. เด็กหญิงธิวาภัทร  เหิมหาญ
4. เด็กหญิงนิชาภา  สำราญใจ
5. เด็กหญิงสมจิตร  สำราญใจ
 
1. นางเฉลา  สายยศ
2. นางสาวพิกุล  เสริมผล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.3 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์
 
1. นายมานิต  สุขสกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  ผุงเจริญ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  โพธิ์กิ่ง
3. เด็กชายปิยพัทธ์  พิมพ์เก่า
4. เด็กชายศิรวิทย์  ค้ำชู
5. เด็กชายอนุกูล  อินทรกำแหง
6. เด็กหญิงอารยา  กุลมาตย์
 
1. นายมานิต  สุขสกุล
2. นายบรรยง  ปฐมเสรี
3. นางสาวพิกุล  เสริมผล
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  เสริมผล
2. เด็กชายมังกร  สำราญใจ
3. เด็กชายอัครชัย  สมบูรณ์
 
1. นายเรวัต  ยวงทอง
2. นายสิทธินันท์  ประดับธรรม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ยืนยิ่ง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  แก้วลา
3. เด็กหญิงอุไรพร  พิงภูงาม
 
1. นายพิษณุ  วรรณตรง
2. นายเรวัต  ยวงทอง