สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระกาสังแก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  จินดาศรี
 
1. นางเฉลา  สายยศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉันทิสา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงธรรมศิริ  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงพิมนภา  งามทวี
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ใยย้อย
5. เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งเรือง
 
1. นางมาลี  ภูมิสุข
2. นางผ่องใส  อินทอง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 11 1. เด็กชายศิวกร  กันทวงษ์
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  สำราญใจ
 
1. นายเรวัต  ยวงทอง
2. นายสิทธินันท์  ประดับธรรม