สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญโสดากร
2. เด็กหญิงภาสินี  รามัญ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  วรรณจรูญ
 
1. นายอดุลย์  จันทราเลิศ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทัดศรี