สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  คนึงหาญ
2. เด็กหญิงธีริศรา  เพิ่มนิตย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่รอย
4. เด็กหญิงศศิภา  สมัครเดียว
5. เด็กชายอดิสรณ์  สร้างดี
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นายวีรพันธ์  ชูเส้นผม