สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป  อะรมสุข
2. เด็กชายพัชรพล  คนึงหาญ
 
1. นางนาถกานต์  หฤทัยถาวร
2. นายวรเชษฐ์  บุญอยู่
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายยศกร  หอมขจร
2. เด็กชายศราวุฒ  ทองใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โสวภาค
2. นายวรเชษฐ์  บุญอยู่