สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่รอย
2. เด็กหญิงรจนา  สัทธรรม
 
1. นางคณพยคคพร  พนลษนันหศน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชาลิสา  อะรมสุข
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ประสพหมู่
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ก่อแก้ว
 
1. นางนาถกานต์  หฤทัยถาวร
2. นายมานิตย์  ภู่ทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  ลายเงิน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โสวภาค
2. นางสาวชญาดา  ภูนนทรักษ์