สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่รอย
2. เด็กหญิงรจนา  สัทธรรม
 
1. นางคณพยคคพร  พนลษนันหศน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชาลิสา  อะรมสุข
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ประสพหมู่
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ก่อแก้ว
 
1. นางนาถกานต์  หฤทัยถาวร
2. นายมานิตย์  ภู่ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป  อะรมสุข
2. เด็กชายพัชรพล  คนึงหาญ
 
1. นางนาถกานต์  หฤทัยถาวร
2. นายวรเชษฐ์  บุญอยู่
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายยศกร  หอมขจร
2. เด็กชายศราวุฒ  ทองใหญ่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โสวภาค
2. นายวรเชษฐ์  บุญอยู่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  คนึงหาญ
2. เด็กหญิงธีริศรา  เพิ่มนิตย์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่รอย
4. เด็กหญิงศศิภา  สมัครเดียว
5. เด็กชายอดิสรณ์  สร้างดี
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นายวีรพันธ์  ชูเส้นผม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  ลายเงิน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  โสวภาค
2. นางสาวชญาดา  ภูนนทรักษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงธีริศรา  เพิ่มนิตย์
2. เด็กหญิงศศิภา  สมัครเดียว
 
1. นางเพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี