สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระไซร์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  พิจันทร์สุข
2. เด็กหญิงกันทิรา  ม่วงเจริญ
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โสรเนตร
4. เด็กชายคงกฤช  อุดหนุน
5. เด็กชายจักรพงษ์  จุลเกษร
6. เด็กชายณรงศักดิ์  มูลทอง
7. เด็กหญิงตรีดาว  เครือวัลย์
8. เด็กชายประพันธ์  บานบัว
9. เด็กชายปรัตถกร  โสติยา
10. เด็กหญิงปิยนันท์  จารัตน์
11. เด็กหญิงภัทติยาพร  พันธ์ศรี
12. เด็กหญิงวาสนา  สิงคเวหน
13. เด็กหญิงศลิษา  จารัตน์
14. เด็กหญิงสาลินีย์  จารัตน์
15. เด็กชายอนันตศักดิ์  สายทอง
16. เด็กชายอรุณพิพัฒน์  รวดเร็ว
17. เด็กชายอิทธิเทพ  พิรัมย์
18. เด็กชายเชษฐา  ดวงนาค
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  สีแยก
20. เด็กชายไชยวัฒน์  เนียมหอม
 
1. นายวิรชัช  บุญรับ
2. นายนพพล  แปรงทอง
3. นายวีระ  รักษ์คิด
4. นายพิรุณ  โสรถาวร
5. นางพิรุณรักษ์  โสรถาวร
6. นางอิ่มใจ  ได้เห็นตอบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 16 1. เด็กชายสหรัฐ  บุญนาม
 
1. นางไพจิตร  อินทรนุช
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนต์ธร  รู้รักษา
 
1. นายนพพล  แปรงทอง