สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระวี สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงนภัสชา  เชษฐาธนาพร
 
1. นายเพลิน  สุขยา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เปรื่องสันเทียะ
 
1. นายศรีนคร  นัยนิตย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บริบาล
 
1. นายวุฒิชัย  คงบุญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  บูรณะ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สมานมิตร
 
1. นายเพลิน  สุขยา
2. นายศรีนคร  นัยนิตย์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงจงรัก  ปานทอง
 
1. นางวลัยภรณ์  สมานมิตร