สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อุผา
 
1. นางชนานันต์  จำปาเทศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรานุช  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงปริษา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางชนานันต์  จำปาเทศ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตั้ง
 
1. นางณิชยา  ศรีสุข
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกฤติกา  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายศุภชัย  สิงคเวหน
 
1. นายสุพจน์  ใสแจ่ม
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71.2 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดารักษ์
2. เด็กหญิงศรีรุ่งนภา  ประภาสัย
 
1. นางกอบกุล  แปะทอง