สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.2 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิธิมาสิงห์
2. เด็กหญิงญาณิศา  พนาลีพยุง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงจิตร
4. เด็กหญิงตรีดาว  บุญเลื่อน
5. เด็กหญิงนัทธกานต์  ดวงจิตร
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  พุทธานุ
7. เด็กหญิงปวีณา  ตรวจมรรคา
8. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธานุ
9. เด็กหญิงพรรษา  บุญทัน
10. เด็กหญิงภัททิรา  บุญเลื่อน
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ใจเป็นชาย
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ใจบุญ
13. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเลื่อน
14. เด็กหญิงอารียา  ผสมกล้า
15. เด็กหญิงเปมนีย์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางเย็นจิต  เทอดสุวรรณ
2. นางสหัส  จุงเลียก
3. นางนงนุช  แพงวงษ์
4. นางจินดา  สุทธิยานุช