สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดวงพร  แปนแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  สุขสนั่น
3. เด็กหญิงอริสา  แก้วโสภา
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พวกพูลดี
2. เด็กชายปวรินทร์  โอษฐงาม
 
1. นางลัฏฐิกา  ภูเขียว