สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกิดทองคำ
 
1. นางสาวนฤมล  สิงคเสลิต
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณพล  สุขดี
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สอนทุ่ง
3. เด็กหญิงอนันตญา  เสื่อมมี
 
1. นางส่งศิริ  รัฐสมุทร
2. นางแจ่มจันทร์  บุษสระเกษ