สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.12 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายยุทธพล  กางกรณ์
2. เด็กชายเอกรินทร์  คำแสนราช
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  คะเณมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิราณี  เนื้อแก้ว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลชาติ
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทรงศรี
 
1. นายพีรพัฒน์  กรวยทอง
2. นางศิริกุล  นามศิริ