สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 18 - 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฏา  สุขสนิท
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายจิรายุ  สำรวมจิต
4. เด็กชายชยกร  พัดเถื่อน
5. เด็กหญิงชลธิชา  เดชรักษา
6. เด็กชายธนกฤต  โสปัญหาริ
7. เด็กชายนที  ดาทอง
8. เด็กชายนพกมล  เอี่ยมสูงเนิน
9. เด็กหญิงนิภาวรรณ  กุลสาร์
10. เด็กชายบวร  สุรสุข
11. เด็กหญิงพัชณิการ์  มณีศรี
12. เด็กชายพีระพัฒน์  พอกเพิ่มดี
13. เด็กหญิงวรัญญา  การะเกษ
14. เด็กชายวีรฤทธิ์  เพ็งทั่ว
15. เด็กชายศรทัศน์  ปรางโมชค์
16. เด็กหญิงศิริญธร  ในโนน
17. เด็กหญิงสุพิชญา  วรรณมานะ
18. เด็กชายส่งสุข  สุวรรณโชติ
19. เด็กหญิงอรสา  สายทอง
20. เด็กหญิงโฆษิตา  แสนกล้า
 
1. นายวรายุทธ  บุญเจริญ
2. นางสุนารี  จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวเรณู  แสนกล้า